მეთორმეტე კლასელთა,  აბიტურიენტთა და კოლეჯის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ

ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადემიის ბაზაზე გთავაზობთ აკრედიტებული უნივერსიტეტის უფასო მოსამზადებელ განყოფილებას ინფორმატიკაში, რისი დასრულების შემდეგაც, სკოლის ატესტატის აღებისთანავე, ჩაირიცხებით საზღვარგარეთის  (უკრაინის, სომხეთის, ჩეხეთის) უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც ადგილზე სწავლით, ისე საზღვარგარეთ გამგზავრებით. ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში ჩარიცხულებს შეუძლიათ  სწავლა მხოლოდ ქართულ ენაზეც.

იმავდროულად, მსურველებს შეუძლიათ შეღავათიანად მოემზადონ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვისაც.

ახალგაზრდებს ცხრა კლასის განათლებით შეუძლიათ მიიღონ უმაღლესი განათლება, საწყის ეტაპზე, საზღვარგარეთის კოლეჯში ჩარიცხვის წესით.

კოლეჯის კურსდამთავრებულები, (მათ შორის სხვა ქართული კოლეჯის კურსდამთავრებულები) დაასრულებენ უმაღლეს განათლებას შემცირებულ ვადებში.

მოსამზადებელ განყოფილებაზე სწავლა დაიწყება 12 მარტიდან.

***

ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადემია არის ერთერთი დამფუძნებელი ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა აკრედიტებული უნივერსიტეტისა. შესაბამისად, მის ბაზაზე ფუნქციონირებს აღნიშნული უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო ცენტრი,  რომელიც ორგანიზებას უკეთებს მოსამზადებელი განყოფილების მუშაობას, ახალგაზრდების ჩარიცხვას საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებში და სტუდენტთა საზღვარგარეთ სწავლის პროცესის ადმინისტრირებას.  აღნიშნული აკრედიტებული უნივერსიტეტი, სომხეთის განათლების სამინისტროს მიერ, უფლებამოსილია აწარმოოს უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება სომხურ, ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე (დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მისამართზე www.shirakatsi.org). შესაბამისად, უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს ისწავლონ ქართულად.

ახალგაზრდებს  შეუძლიათ ჩაირიცხონ და ისწავლონ როგორც აღნიშნულ უნივერსიტეტში, ისე მის პარტნიორ საზღვარგარეთულ უნივერსიტეტებში უკრაინაში (პერსონალის მართვის  აკადემია), ჩეხეთში (პრაღის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი) და იორდანიაში (სანტ-კლემენსის უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრი ამანში). მსურველებს შეუძლიათ, ასევე, საწყის ეტაპზე, ჩაირიცხონ აღნიშნულ უნივერსიტეტში, ხოლო, ბოლო ეტაპზე, უცხო ენის შესწავლის შემდეგ, გადავიდნენ  უკრაინის, ჩეხეთის ან იორდანიის უნივერსიტეტებში.

ახალგაზრდებს შეუძლიათ მიიღონ უმაღლესი განათლება ისეთ სპეციალობებში, როგორიცაა ეკონომიკა, ტურიზმის მენეჯმენტი, ფარმაციის მენეჯმენტი, ფარმაცია (მხოლოდ დასწრებული ფორმით), სამართალმცოდნეობა და სხვა (იხილეთ დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტების ვებ-გვერდებზე).

სკოლის ატესტატის მქონე ახალგაზრდები უნივერსიტეტებში ჩაირიცხებიან პირდაპირ, გასაუბრების გზით.

მეთორმეტე კლასის მოსწავლეები მიიღებიან უფასო მოსამზადებელ განყოფილებაზე. მოსამზადებელი განყოფილების გავლისა და სკოლის  ატესტატის მიღების შემდეგ, ახალგაზრდები ჩაირიცხებიან მათთვის სასურველ უნივერსიტეტში. ამასთან ერთად, დასწრებული ფორმით სწავლის მსურველნი, ვალდებულნი არიან გაემგზავრონ შესაბამის ქვეყანაში.

ახალგაზრდებს, რომლებსაც სურთ ისწავლონ საქართველოში, შეუძლიათ ისწავლონ ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ბაზაზე, სადაც მათ, პროგრამით განსაზღვრულ სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინებში მეცადინეობას ჩაუტარებენ მაღალკვალიფიციური ინდივიდუალური პედაგოგები. ამასთან ერთად, სურვილის შემთხვევაში, ახალგაზრდებს შეუძლიათ ისწავლონ დამოუკიდებლად, სახლში, უნივერსტეტთან ინტერნეტით დაკავშირების  გზით. არჩევანი ამ ორ შესაძლებლობას შორის დამოკიდებულია სტუდენტზე.

სტუდენტთა მიერ მიღებული ცოდნის პერიოდული კონტროლი შესაძლებელია ტექნოლოგიური აკადემიის ბაზაზე, კომპიუტერული ტესტირების ცენტრში, სტუდენტთა სურვილის შესაბამისად.

იმისათვის, რომ დაუსწრებელი ფორმით მიღებული დიპლომის აღიარება მოხდეს საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ, ახალგაზრდები ვალდებულნი არიან, წელიწადში ერთხელ მაინც,  გავიდნენ სასესიოდ საზღვარგარეთ და დაიცვან ის მოთხოვნები, რომლებიც განთავსებულია  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  ვებ-გვერდზე www.eqe.ge . (ცნობისათვის, ერთჯერათი გასვლა სომხეთში ტრანსპორტისა და ღამისთევის ხარჯებით, ჯდება 50 დოლარამდე). ამასთან ერთად, იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც აპირებენ მუშაობას კერძო სექტორში და არ სურთ დიპლომის აღიარება სახელმწიფოს მხრიდან, შეუძლიათ ისწავლონ ქვეყნიდან გაუსვლელად.

იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებსაც, ტექნოლოგიური აკადემიის ბაზაზე, ჩაუტერდებათ მეცადინეობები პედაგოგებთან, სწავლის წლიური საფასური შეადგენს თვეში 50 (წელიწადში 600) დოლარის ექვივალენტს. დამოუკიდებელი სწავლის  საფასური შეადგენს თვეში 40 (წელიწადში 480) დოლარის ექვივალენტს ლარში.

ტექნოლოგიური აკადემიის ბაზაზე, ასეთი ფორმით, სწავლობს 250 მდე უცხოური უნივერსიტეტის სტუდენტი.

ცენტრის ხელმძღვანელობა ურჩევს სტუდენტებს, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ უცხო ენის (ინგლისურის ან რუსულის) შესწავლას.

იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ვერ შეისწავლიან უცხო ენას, ვთავაზობთ, დროულად გადავიდნენ ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში, რათა დაასრულონ სწავლა ქართულ ენაზე.

9 კლასის განათლების მქონე ახალგაზრდების საყურადღებოდ

ახალგაზრდებს 9 კლასის განათლებით, შეუძლიათ მიიღონ უმაღლესი განათლება კოლეჯის პროგრამის დასრულების შემდეგ. ამასთან ერთად, თუკი საზღვარგარეთულ კოლეჯში ჩარიცხული ახალგაზრდები არ ივლიან დადგენილი გრაფიკით საზღვარგარეთ, მიღებული დიპლომი გამოსადეგი იქნება მხოლოდ კერძო სექტორში.

ახალგარდებს, რომლებსაც დამთავრებული აქვთ კოლეჯი საქართველოში, სასწავლო გეგმების შედარების შემდეგ, აქვთ შესაძლებლობა, გადავიდნენ კოლეჯიდან საბაკალავრო პროგრამაზე ერთი წლით მცირე ვადაში.  

კოლეჯში სწავლის საფასურია თვეში 50 (წელიწადში 600) დოლარის ექვივალენტი. 

სწავლის საფასურის 50% მოსწავლეებმა უნდა შეიტანონ  საერთაშორისო ურთიერთობათა  უნივერსიტეტის ქუთაისის საგანმანათლებლო ცენტრის (პერსონალის მართვის საგანმანათლებლო ცენტრის) ანგარიშზე, რომელიც ახდენს თანხების აკუმულირებას და გადარიცხვას საზღვარგარეთ.

ს.ს. თიბისი ბანკი ა/ა GEL  

GE43 TB7894336080100001

ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა ინდივიდუალური პედაგოგების ხელფასებისათვის და საიჯარო ხარჯებისათვის გამიზნული თანხის მეორე ნახევარი  უნდა შეიტანონ ანგარიშზე-

ს.ს. თიბისი ბანკი ა/ა GEL    

 GE48 TB7291536010100028

კიევის პერსონალის მართვის აკადემიის სტუდენტებმა ინდივიდუალური პედაგოგების ხელფასებისათვის და საიჯარო ხარჯებისათვის გამიზნული თანხის მეორე ნახევარი  უნდა შეიტანონ ანგარიშზე-

ს.ს. თიბისი ბანკი ა/ა GEL    

GE86 TB7059136010100100